Bærekraftstrategi for
LalaTøyen 
2021-2023        Lala sitt formål:
Lala skal utvikle tjenester innen nåtidsorientert og samfunnsnyttig arkitektur, landskapsarkitektur og byplanlegging.

        Lala sin filosofi:
Mennesket kommer først. Vi planlegger ut fra et humanistisk perspektiv med mål om å skape møteplasser for mangfold i samfunnet. Med mennesket først er det en selvfølge at vi involverer og inkluderer brukerne i planlegging og design.
        Å være nåtidsorientert betyr for oss at vi kan vår historie og vet årsakene til at verden ser ut som den gjør i dag, samtidig som vi er fremtidsrettet gjennom å ta overordnede politiske føringer på alvor og transformere disse til konkrete prosjekter. Syntesen av fortid og fremtid er nåtiden.
        Innovasjon handler for oss om forståelse, læring og vilje til å ta risiko. Vi driver kontinuerlig med undervisning og forskning. Det vi gjør skal være bra for samfunnet. Vi ønsker at våre prosjekter skal gi økt forståelse for naturen og naturens kretsløp, næringskjeder og økosystemer. Vi ønsker også å påvirke rammebetingelser slik at arkitektur blir et virkemiddel for å oppnå et bedre og mer bærekraftig samfunn.

        Bærekraft, verden og Lala:
Verdens politikere har kommet til enighet om Parisavtalen som har et mål om å redusere klimagassutslipp for å unngå en temperaturøkning over 1,5 grader celsius. Vi mener at samfunnet generelt, og byggebransjen spesielt, ikke i tilstrekkelig grad har tatt innover seg hva dette målet betyr i praksis.
        En bygning konstrueres for å stå i minst 60 år, og infrastruktur enda lenger. For å nå Parisavtalens mål om null utslipp innen 2050, er det derfor essensielt at byggeprosjekter gjennom­føres og planlegges for null eller negative utslipp – allerede i dag! Lala ønsker å bidra aktivt til å kutte direkte og indirekte utslipp i Norge og verden i tråd med Parisavtalens 1,5-gradersmål.  
        Hensikten med Lala kraft er å sikre at Lala har et attraktivt, oppdatert og fremtidsrettet fagmiljø innen bærekraft. Lala skal som organisasjon planlegge for et nullutslippssamfunn og synliggjøre direkte og indirekte utslipp i produksjon, bruk og gjenbruk.
        Lala skal i sitt arbeid vise hva som kreves for å gjennomføre et prosjekt helt uten utslipp, også der det i praksis ikke er mulig i dag. Vi skal vise hvordan de stedene og byggene vi planlegger kan fungere som puslespillbrikker i et null­utslippssamfunn.
        Lala skal gi kunder råd basert på en nullutslippforståelse, og prioritere kunder og partnere etter hvilke bærekraftambisjoner de har for sine prosjekter. Vi skal lete etter kunder og samarbeidspartnere som ønsker å endre verden i tråd med vår forståelse av bærekraft!

        Overordnet mål for Lala kraft-strategien
Lala skal være et progressivt og troverdig kunnskapsmiljø innen bærekraftens tre sentrale tema: miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.
        Vi skal i vårt virke bygge opp under alle FNs bærekraftsmål og felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Et spesielt fokus for Lala kraft ligger på bærekraftsmål nr. 13 “Climate Action” og hvordan vi som organisasjon konkret kan kutte direkte og indirekte utslipp gjennom de prosjektene vi utvikler.        Delmål
Basert på Lalas filosofi og overordnet mål for strategien har vi definert fem delmål med følgende tema:

  1. Nullutslippforståelsen – Alle prosjekter skal ta utgangspunkt i en nullutslippforståelse

  2. Sosial bærekraft – Vi skal utvikle og formgi steder der folk kan møtes på tvers av etnisitet, alder, kjønn, funksjonsevne og sosiale lag

  3. God byggeskikk – Vi skal utvikle god byggeskikk basert på bærekraftige materialvalg, gjenbruk og stedets egenart

  4. Samarbeid og nettverk – Vi skal søke inspirerende samarbeid for å utvikle bransjens standarder og metoder i retning mot et nullutslippssamfunn

  5. Kraften innad – Vi skal bruke arbeidsstedet Lala som laboratorium for å finne konkrete løsninger og metoder som kan sannsynliggjøre nullutslippssamfunnet        Strateginivåer
Vi legger tre nivåer til grunn for strategiene:

Fortid: Strategier for områder vi tidligere har utviklet kompetanse og ekspertise på innad i Lala, og som vi har som mål å dele og spre kunnskap om

Nåtid: Strategier for områder som vi verdsetter og engasjerer oss i dag, og som vi skal videreutvikle oss i på kort sikt

Fremtid: Strategier for områder der vi skal opparbeide oss kompetanse og erfaring på lengre sikt


  
Mark