Delmål 1
    Nullutslippforståelsen


Alle prosjekter skal ta utgangspunkt i en nullutslippforståelse.
        Lala skal bruke nullutslippforståelse som verktøy for å oppnå 1,5-gradersmålet. Praksis i dag er å synliggjøre utslippsreduksjon basert på dagens nivåer. Vi skal i våre prosjekter ta utgangspunkt i null utslipp og synliggjøre utslipp ut i fra det.

Lala har størst potensial for å påvirke utslipp gjennom rådene vi gir. Størst påvirkning har vi i tidligfase planlegging av byer, boområder og infrastruktur. Beslutninger i tidligfase koster betydelig mindre og gir større virkning. Vi skal derfor fortsette å arbeide med tidligfase planlegging på områdenivå med mål om å legge til rette for et liv som i større grad kan utspille seg i nabolagene med mål om økt livskvalitet.Fortid
  • Planlegge og bygge på en måte som øker naturens evne til å binde karbon
  • Planlegge og designe transportårer med store opplevelses- og brukskvaliteter for å øke attraktiviteten til miljøvennlig transport
  • Utforme løsninger for miljøvennlig og plasseffektiv varetransport
  •  Påvirke byggebransjen til å ta større hensyn til myke trafikanter i byggefase gjennom arbeid med både faseplanlegging og sikkerhet, helse og arbeidsmiljøplan (SHA)


Nåtid
  • Initiere forskning og kunnskapsinnhenting innen reisevalg sett opp mot utforming og kvalitet på infrastrukturen for miljøvennlige reiser
  • Påvirke bransjen slik at arkitektur og landskapsarkitektur blir en viktig fagressurs i planlegging av miljøvennlig infrastruktur med fokus på gående og syklende
  • Utvikle verktøy for å systematisere miljømål i ulike typer prosjekter


Fremtid
  • Være med å utvikle metoder for klimagassregnskap i tidligfase planlegging
  • Utvikle miljøøkonomiske metoder der bærekraft sees i sammenheng med økonomi 
Mark