Delmål 2
    Sosial bærekraft


Lala skal utvikle og formgi steder og nabolag der folk kan møtes på tvers av etnisitet, alder, kjønn, funksjonsevne og sosiale lag. 
  
Voksende økonomiske og sosiale forskjeller er en trussel mot sosialt bærekraftige samfunn. Å påvirke de endringene i adferd som trengs for å oppnå et nullutslippssamfunn, krever nærkontakt med brukeren og tverrfaglige samarbeid. Lala skal i sine prosjekter ivareta en helhetlig og inkluderende planlegging av nabolag for å sikre demokrati og medbestemmelsesrett. Tilstedeværelse og kommunikasjon med brukerne har vært sentralt i Lalas prosjekter og metoder fra begynnelsen. Vi skal sammen med brukerne sikre at bærekraftige løsninger også gir økt livskvalitet.


Fortid 
  • Utvikle deleløsninger i bolig, i nabolag og i by etter modell fra «Our city, our collective», 1. pris i Europan 13.
  • Utvikle våre medvirkningsverktøy i de ulike prosjektfasene, og bidra til å spre vår ekspertise for å utvikle bransjens standarder og metoder
  • Utforme arealer mer effektivt gjennom sambruk og overlappende aktivitet gjennom døgnet og året, både i bygg og i uterom


Nåtid 
  • Bygge allianser med andre faggrupper innen medvirkning og analyse
  • Utvikle kontorets kompetanse på flerbruk i bygg
  • Søke samarbeid og prosjekter der deleløsninger tilknyttet bolig er sentrale
  • Videreutvikle forretningsmodeller der Lala kan inngå som eier i boligprosjekter med fokus på sambruk og deling


Fremtid 
  • Bygge relasjoner til forskningsmiljøer innenfor adferdsendring

Mark